Prawo cywilne – pomoc prawna

Prawo cywilne – pomoc prawna

Firma REV-IT świadczy usługi prawnicze z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, które reguluje niemal całą sferę ludzkiego życia. Niemal każda czynność jakiej dokonujemy w dowolnej chwili, wywiera określone skutki prawne, które reguluje prawo cywilne. Normy prawa cywilnego w większości mają charakter norm prawnych o charakterze ogólnym. Dopiero ich dogłębna znajomość oraz właściwa interpretacja sprawiają, że potrafimy osiągać sukces w prowadzonych sprawach.

Do podstawowych spraw z zakresu prawa cywilnego kancelaria zalicza:

 • Porady prawne;
 • Opinie i analizy z zakresu prawa cywilnego;
 • Pomoc w negocjacjach pomiędzy stronami;
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego;
 • Sporządzanie pism wzywających do wywiązania się z zawartych umów, wszelkich wezwań, w tym wezwań do zapłaty;
 • Kierowanie pism do komornika o ustalenie miejsca pobytu pozwanych na potrzeby sądów;
 • Sporządzanie pism z zakresu praw konsumenta oraz z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym zwrotu zakupionego produktu mającego wadę prawną lub faktyczną, np. odzyskanie pieniędzy z tytułu zakupu pojazdu, w którym po zakupie stwierdzono wady faktyczne lub prawne;
 • Sporządzanie pism z zakresu prawa zobowiązań, w tym: rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy czy wypowiedzenie umowy;
 • Sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych, w tym: wniosków, pozwów, odpowiedzi na pozew, zawezwanie do próby ugodowej lub mediacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty;
 • Sporządzanie pism procesowych, stanowiących środki odwoławcze w ramach toczących się przed sądem postępowań, w tym m.in.: apelacje od wyroków, zażalenia, wnioski o zabezpieczenie czy o wszczęcie egzekucji.

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się m.in. w następujących sprawach z zakresu prawa cywilnego:

 • Powództwo o rozwód;
 • Powództwo o separację;
 • Powództwo o podział majątku;
 • Powództwo o rozdzielność majątkową;
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonka/małżonków;
 • Powództwo o zapłatę;
 • Sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in.: nabycie spadku, odrzucenie spadku;
 • Powództwa o zachowek;
 • Powództwa o zniesienie współwłasności;
 • Powództwa o eksmisję;
 • Dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli i innych podmiotów, np. zarządców dróg oraz zadośćuczynienia;
 • Wnioski o wyjawienie majątku;
 • Pozwy z zakresu naruszania dóbr osobistych;
 • Sprzeciwy od nakazów zapłaty oraz od wyroków zaocznych;
 • Sporządzanie wniosków o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.

Znajomość przez naszą kancelarię prawną poszczególnych norm prawnych, zawartych tak w kodeksie cywilnym jak i innych ustawach szczególnych, sprawia, że strona/strony postępowania, nie narażają się na zawarcie niekorzystnych umów jak również na przegranie sporu prowadzonego na drodze postępowania przed sądem lub innym organem, np. przed komornikiem.

Prawo cywilne to nie tylko normy prawne zawarte w kodeksie cywilnym ale również szerokie orzecznictwo Sądów czy Trybunału Konstytucyjnego. Nieznajomość przepisów prawa oraz obszernego orzecznictwa sądowego może skutkować błędną oceną i interpretacją sytuacji prawnej w jakiej znalazła się strona, która chce dochodzić swoich praw i roszczeń. Aby nie narażać się na ewentualne straty finansowe czy straty moralne, z pomocą przychodzi dział prawny naszej kancelarii, służąc szeroko rozumianą pomocą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •