Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy to zespół norm prawnych, określających prawa i obowiązki zarówno pracodawców jak i pracowników.

Prawo pracy wywiera skutki prawne oraz oddziałuje na pracownika niemal przez większą część dorosłego życia. Wielość regulacji prawnych sprawia, że potencjalnemu pracownikowi trudno jest właściwie ocenić swoją sytuację prawną.

Wszechstronna znajomość prawa pracy, przepisów bhp, wypadków przy pracy i chorób zawodowych sprawia, że pomoc prawna świadczona przez naszą kancelarię prawną dla klientów indywidualnych jak i dla klientów prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz firm sprawia, że odnosimy sukcesy w ramach toczących się postępowań przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres świadczonych usług przez naszą kancelarię prawną w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, obejmuje m.in.;

 • Ustalenie stosunku pracy w miejsce umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia;
 • Przywrócenie do pracy lub odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
 • Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne;
 • Odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy za niewykorzystany urlop;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • Dochodzenie odszkodowania za mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne czy dyskryminację;
 • Sprostowanie świadectwa pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 kp- rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika;
 • Pisma z zakresu prawa pracy;
 • Mediacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem z tytułu stosunku pracy.

W przypadku pomocy prawnej świadczonej dla podmiotów gospodarczych, oferujemy pomoc w zakresie odwołań od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ZUS-u i innych organów władzy. Ponadto redagujemy wszelkie pisma procesowe i pozaprocesowe związane ze stosunkiem pracy.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •