Rozwody

Rozwody

Postępowanie rozwodowe należy do jednych z najtrudniejszych jakie toczy się przed sądem. Wynika to z faktu, że biorą w nim udział strony, które jeszcze nie tak dawno łączyły bliskie więzi osobiste. Sąd w trakcie postępowania rozwodowego bada właśnie więzi jakie łączyły strony i co doprowadziło do ich zerwania. Postępowanie rozwodowe dotyka też dzieci stron, a sąd często musi zdecydować komu zostanie powierzona władza rodzicielska i jakie prawa będą mieli powodowie do kontaktów z nimi.

Podczas postępowania rozwodowego Sąd będzie dążył do ustalenia, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, w tym czy ustały wszelkie więzi jakie łączyły małżonków do czasu rozpoczęcia postępowania rozwodowego, tj. więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Dopiero po ustaleniu przez sąd każdej z powyższych przesłanek, Sąd orzeka o rozwodzie.

Nie zawsze jednak Sąd orzeka rozwód. Jeżeli bowiem wystąpią przesłanki negatywne do orzeczenia rozwodu, takie jak np. dobro małoletnich dzieci lub inne związane z zasadami współżycia społecznego, Sąd oddali powództwo o rozwód. Ponadto Sąd oddali również powództwo o rozwód w przypadku, gdy wnosi o niego strona wyłącznie winna rozpadu pożycia małżeńskiego, a druga strona nie wyraża na niego zgody.

W przypadku oddalenia przez Sąd powództwa o rozwód, strona będzie mogła wnieść ponownie do Sądu sprawę o rozwód dopiero po upływie sześciu miesięcy od chwili oddalenia powództwa.

Pomoc kancelarii prawnej w sprawach rozwodowych ma m.in. na celu uniknięcie przez strony negatywnych konsekwencji wynikających z nieznajomości prawa oraz procedury cywilnej.

W trakcie procesu o rozwód może dojść do następujących rozstrzygnięć:

 • Sąd może orzec, że winni rozpadu związku małżeńskiego są oboje małżonkowie;
 • Winny rozpadu związku małżeńskiego jest wyłącznie jeden z małżonków;
 • Małżeństwo zostanie rozwiązane przez rozwód, bez orzekania o winie.

Każde z powyższych orzeczeń niesie za sobą odmienne skutki prawne – niekiedy na całe życie. Szczególnie dotyczy to sytuacji związanej z orzeczeniem wyroku o wyłącznej winie jednego z małżonków. Pomoc prawna, jaką świadczy kancelaria dla stron procesu rozwodowego, ma na celu wygranie sprawy lub zmniejszenie niekorzystnej sytuacji prawnej, w jakiej znalazła się któraś ze stron procesu.

Sporządzenie pisma procesowego jakim jest pozew o rozwód wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego, orzecznictwa sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz innych ustaw szczególnych.

W ramach pozwu o rozwód, najistotniejsze z punktu widzenia strony, która  o niego występuje, jest sporządzenie wniosków formalnych, którymi związany jest Sąd w trakcie procesu o rozwód. Brak zawarcia w pozwie rozwodowym określonych wniosków formalnych lub niewłaściwe ich sformułowanie stawia stronę, która wnosi pozew o rozwód, w niekorzystnej sytuacji prawnej, czego nasza kancelaria prawna  unika.

Wnioski formalne o jakie może wnosić powódka/powód w pozwie o rozwód obejmują przykładowo:

 • Rozwiązanie małżeństwa z winy tylko jednego z małżonków lub bez orzeczenia o winie;
 • Orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, w tym: pozbawienia, ograniczenia lub pozostawienie władzy rodzicielskiej;
 • Orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym na rzecz dzieci stron;
 • Orzeczenie o miejscu przebywania/zameldowania dzieci stron;
 • Orzeczenie o  wzajemnych kontaktach małoletnich dzieci stron z rodzicami;
 • Orzeczenie o alimentach na rzecz powódki/powoda;
 • Orzeczenie o podziale majątku wspólnego stron;
 • Orzeczenie o wydaniu postanowienia zabezpieczającego prawa majątkowe, w tym środki pieniężne zgromadzone na wspólnym koncie bankowym stron, do czasu zakończenia procesu;
 • Orzeczenie o przyznaniu mieszkania jednej ze stron procesu rozwodowego lub o sposobie korzystania z niego;
 • Orzeczenie o eksmisji z zajmowanego wspólnie mieszkania drugiego małżonka;

Każdy z ww. wniosków powinien zostać właściwie uzasadniony, co ma wpływ na przebieg procesu o rozwód i jego zakończenie po myśli strony, która wnosi powództwo o rozwód.

Oprócz wniosków formalnych sformułowanych w pozwie o rozwód, przesłuchania w charakterze strony, powódka/powód powinni przytoczyć na okoliczność złożonych wniosków formalnych określone dowody, np. zeznania świadków, w przypadku przemocy domowej – zeznania funkcjonariuszy Policji  i zapisy z Niebieskiej Karty, zdjęcia stron, tekstowe zapisy rozmów, inne dokumenty, opinie biegłych, w tym: psychologów, psychiatrów biegłych sądowych czy dokumenty z obdukcji ciała.

Właściwe opisanie oraz interpretacja prawna poszczególnych dowodów ma kluczowe znaczenie w procesie o rozwód. To z tych i innych powodów nasza Kancelaria prawna zaprasza Państwa, tak na rozmowę w kwestii porady prawnej, jak i dalsze prowadzenie sprawy. Wiedza i wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań o rozwód sprawia, że ten trudny etap życia w jakim znalazła się strona, zostanie sprawnie i w miarę szybko rozwiązany w sposób, który zminimalizuje jego przykre i negatywne konsekwencje.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •